Okie Pat Bar, Quarter Horse
Okie Pat Bar, Quarter Horse
Socrate Elvey, Welsh Pony
Socrate Elvey, Welsh Pony